Po co właściwie stosuje się środki ochrony roślin?

Celem stosowania pestycydów jest zmniejszenie liczebności chwastów, grzybów, insektów lub szkodników poniżej pewnego ekonomicznie dopuszczalnego progu, ocenianego na podstawie wielkości szkód, które mogą być tolerowane przez rośliny uprawne.

Czasami cel ten można osiągnąć bez powodowania znacznych uszkodzeń roślin niebędących przedmiotem zwalczania. Na przykład niektóre herbicydy można nanosić za pomocą aplikatorów punktowych lub iniektorów, które minimalizują narażenie roślin i zwierząt nie będące szkodnikami. Zwykle jednak typową metodą stosowania herbicydów jest pewnego rodzaju rozsiewanie, w którym duży obszar jest opryskiwany jednocześnie, zwykle samolotem lub ciągnikiem. Ważnym problemem związanym z takimi aplikacjami jest to, że są one nieselektywne i wpływają na wiele roślin i zwierząt, które nie są szkodnikami.

Dotyczy to zwłaszcza herbicydów, ponieważ są one toksyczne dla wielu różnych gatunków roślin, a nie tylko dla chwastów. Dlatego rozpylanie oprysków skutkuje szerokim narażeniem gatunków niebędących szkodnikami, co może powodować niezamierzoną, ale znaczną śmiertelność roślin niebędących przedmiotem zwalczania.

Na przykład tylko kilka gatunków roślin na dowolnym polu rolnym lub plantacji leśnej jest wystarczająco obfite, aby znacznie zakłócać wydajność roślin uprawnych. Tylko te konkurencyjne rośliny są chwastami i są one jedynym celem stosowania herbicydów. Istnieje jednak wiele innych, nie szkodliwych gatunków roślin na polu lub plantacji, które nie zakłócają wzrostu roślin uprawnych, i na które herbicyd wpływa również, ale nie przynosi żadnych korzyści w zakresie zarządzania wegetacją. W rzeczywistości, szczególnie w leśnictwie, rośliny niebędące przedmiotem zwalczania mogą być korzystne, zapewniając zwierzętom pożywienie i siedliska oraz pomagając zapobiegać erozji gleby i wymywania ważnych składników pokarmowych. Większość herbicydów to trucizny roślinne i nie są one bardzo toksyczne dla zwierząt. Jednakże, wywołując duże zmiany w roślinności, komplet herbicydów może pośrednio wpływać na populacje ptaków, ssaków, owadów i innych zwierząt poprzez zmiany charakteru środowiska naturalnego.

Previous post Dbaj o środowisko i zdrowie używając bezpiecznych środków czystości
Next post Poznaj zdrowe nawyki żywieniowe